چك ليستهاي جديد پايش پزشك خانواده روستايي -ماما دندانپزشك وآزمايشگاه

چك ليستهاي جديد پايش پزشك خانواده روستايي -ماما دندانپزشك وآزمايشگاه

چك ليستهاي جديد پايش پزشك خانواده روستايي -ماما دندانپزشك وآزمايشگاه

*لازم است از سال 1396  درپايان هر فصل نمرات پايش  فقط براساس اين چك ليستها تحويل واحد  توسعه شبكه گردد