مشاوره خطر سنجي سكته هاي قلبي ، مغزي و سرطان

در باغ هنر واقع در بلوار بعثت از 14-9 ارديبهشت 1396 از ساعت22-17

نظر به بار بيماري هاي قلبي و عروقي و با توجه به اينكه از برنامه هاي محوري وزارت متبوع خطرسنجي، كاهش عوامل خطر و مراقبت موثر از افراد در معرض خطر يا مبتلا به اين بيماري ها در نظر گرفته شده  و به عنوان خدمات نوين سلامت ميانسالان در حال اجرا است، مركز بهداشت شهداي انقلاب شيراز،به جهت ارتقاي دانش سلامت مردم و جلب نظر ايشان  با همكاري بسيج جامعه پزشكان و معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ، اقدام به برپايي نمايشگاهي تحت عنوان "خطرسنجي سكته هاي قلبي، مغزي و سرطان" در باغ هنر واقع در بلوار بعثت  از 14-9 ارديبهشت 1396 از ساعت22-17 نموده است.  در اين غرفه ضمن انجام مشاوره خطر سنجي سكته هاي قلبي ، مغزي و سرطان و نيز مشاوره تغذيه ، اندازه گيري  فشارخون ، قد ،وزن و محاسبه  توده بدني انجام مي گردد

.