افسردگي دوران سالمندي را چگونه شناسايي كنيم؟

افسردگي سالمندان ممكن است كمتر شناسايي شود، بدليل اينكه بيشتر با شكايات بيماري هاي جسمي همراه هست.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز – شهداي انقلاب، مسوول برنامه سالمندان اين مركز، شيوه زندگي سالم در دوره سالمندي را با اهميت برشمرد و گفت: با بالا رفتن سن، تغييرات طبيعي در كليه اندام هاي بدن ايجاد مي شود، كه رعايت نكاتي ساده مي تواند از بروز مشكلات جلوگيري كند.

"آزاده رضايي" شيوه زندگي در دوره سالمندي را رعايت مواردي از قبيل تغذيه متعادل،‌ ورزش مناسب، بهداشت فردي، عدم مصرف دخانيات و حضور فعال در جامعه و خانواده نام برد، و آن را ضمانت دوران سالمندي سالم و فعال توام با خوشي و شادماني عنوان كرد.

كارشناس سلامت روان اين مركز نيز، افسردگي در سالمندان را شايعتر از كل جمعيت عمومي ذكر كرد و افزود: افسردگي سالمندان با پايين بودن وضعيت اجتماعي،  اقتصادي، از دست دادن همسر، ابتلاي همزمان به يك بيماري جسمي و انزواي ارتباط، بستگي دارد.

" صديقه مويدي" با بيان اينكه، افسردگي سالمندان ممكن است، بدليل شكايت از بيماري هاي جسمي، كمتر شناسايي شود، ادامه داد: علائمي همچون احساس‌ غم،‌ دلسردي‌ و نااميدي‌، به‌ مدت‌ حداقل‌ ۲ هفته‌ در اغلب‌ روزها، از دست‌ دادن‌ علاقه‌، بي‌حوصلگي ، ناتواني‌ از لذت‌ بردن،‌ بي‌حالي‌ و خستگي‌، بي‌خوابي‌، خواب‌ زياد ، ناراحتي و گوشه‌گيري‌ اجتماعي‌، مي تواند از آثار افسردگي باشد.

وي در توصيه به سالمندان، راه هاي پيشگيري از افسردگي را، ادامه كارهاي‌ عادي‌ زندگي‌، ديدن فيلم‌هاي‌ كمدي و شاد، استفاده از تعطيلات، ثبت احساسات خود در دفتر روزانه و حل مشكلات با كمك ديگران و عدم اتخاذ تصميمات مهم عنوان كرد.

گفتني است اين برنامه به همت واحد سلامت خانواده و جمعيت مركز بهداشت شهداي انقلاب، جهت يكصد نفر از سالمندان كانون جهانديدگان و فرهنگيان بازنشسته برگزار شد