تشكيل جلسه كميته سند سلامت روان در مركز بهداشت شهداي انقلاب

رييس مركز بهداشت شهداي انقلاب شيراز از برگزاري كميته سند سلامت روان با محوريت حمايت هاي اجتماعي، رواني در بلايا، و توجه به افراد آسيب پذير به ويژه كودكان و خدمات حمايتي در اين گروه خبر داد

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان شيراز – شهداي انقلاب، دكتر " حميد رضا قاسم پور" عوامل تاثير گذار بر سلامت روان را در حال گسترش، و نقش اين كميته در ارتقاء سطح سواد سلامت روان سازمان ها، كاركنان و كليه ذينفعان مهم برشمرد، و بر نقش مشاركت فعال سازمان ها و ادارات در برنامه هاي پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و ارتقاء سلامت روان و بهبود وضعيت كنوني تاكيد كرد.

رييس مركز بهداشت شهداي انقلاب، مسووليت تامين سلامت روان جامعه را، فراتر از يك سازمان تخصصي تحت عنوان وزارت بهداشت، دانشگاه ها و مراكز بهداشتي درماني نام برد، و اين مهم را مشمول هماهنگي و همكاري وسيع همه نهادهاي اجتماعي و سازمان هاي دولتي  و غير دولتي عنوان كرد.

در ادامه مسوول سلامت روان مركز بهداشت شهداي انقلاب، بر تلاش و همت سازمان ها در ارتقاء سلامت روان و آگاهي مردم در گروه هاي مختلف سني، تاكيد كرد و گفت: بايستي تداوم كيفيت مراقبت از بيماري هاي مزمن اعصاب و روان، و موارد اورژانس در سطح شهر و روستا ارتقاء يابد، تا روند افزايش بار افسردگي و معلوليت هاي ناشي از اختلالات شديد روانپزشكي كاهش يابد، و روند افزايشي مصرف الكل كنترل، و برنامه هاي حمايتي رواني اجتماعي در بلايا و برنامه پيشگيري از خودكشي پيگيري و اجرا شود.

" ندا محمدي" كسب آگاهي در موقعيت هاي بحراني را موجب كمك به افراد دانست و اضافه كرد: نتيجه اين آگاهي كاهش شدت تشويش، نگراني و اضطراب در افراد بوده، و نحوه واكنش در شرايط بحران را يادآوري مي كند، و نشان مي دهد كه فرد احتمالا چقدر نياز به حمايت پزشكي و يا روان شناختي دارد.

او گروه هاي آسيب پذير را افرادي معرفي كرد كه در شرايط دشوار و استرس زا بيشتر دچار آسيب شده، و زودتر مقاومت خود را از دست مي دهند، و سريعتر دچار استرس و نشانه هاي بيماري رواني مي شوند.

"محمدي" گروه هاي آسيب پذير را كودكان و نوجوانان، سالمندان، مادران باردار، افراد بيوه و مطلقه، معلولين جسمي، افراد مبتلا به بيماري هاي جسمي و رواني، فرزندان طلاق و افرادي كه تنها زندگي مي كنند نام برد و ادامه داد: شناسايي به موقع گروه هاي آسيب پذير و ارائه خدمات به آنها و خانواده هايشان، موجب پيشگيري از بروز آسيب هاي رواني مي گردد .

وي از ميان گروه هاي آسيب پذير، توجه به كودكان را داراي اهميت ويژه دانست، چرا كه برخي فكر مي كنند كودكان چيزي نمي فهمند و يا اگر دچار ضربه شديد روحي شوند، خيلي زود همه چيز را فراموش مي كنند، لذا اين طرز تفكر موجب توجه كمتر به كودكان شده و والدين واكنش هايي چون گوشه گيري، پرخاشگري، افت تحصيلي يا امتناع از رفتن به مدرسه در فرزند خود را رفتار عمدي يا دال بر لجبازي تلقي مي كنند.

لازم به ذكر است كميته سند سلامت روان، به همت مركز بهداشت شهداي انقلاب، و با حضور كارشناسان سلامت روان دانشگاه علوم پزشكي، مركز بهداشت شهداي گمنام و نمايندگان ادارات و سازمان هاي تحت پوشش مراكز بهداشت شهرستان شيراز برگزار شد