نتايج پذيرفته شدگان نهايي

نتايج پذيرفته شدگان نهايي

پيرو برگزاري آزمون جذب كارشناس بهداشت محيط از محل اعتبارات پزشك خانواده روستايي در مركز بهداشت شهداي انقلاب و انجام مصاحبه حضوري با پذيرفته شدگان ( بر اساس سه برابر ظرفيت ) بدينوسيله نتايج پذيرفته شدگان نهايي بر اساس جمع 70٪ نمره آزمون كتبي و 30٪ نمره آزمون مصاحبه حضوري به شرح زير اعلام ميگردد:

1- خانم زهرا اعلايي با كدملي 2300332787

2-آقاي سعيد قديم با كدملي 6540004788

 
شماره داوطلبی کد ملی نمره کتبی آزمون از 70 نمره مصاحبه و بازرسی از 30 نمره کل از 100
9747 2300332787 68/25 27/3 95/55
9741 1861685823 66/5 23/7 90/2
9725 5489887451 68/25 17/79 86/04
9740 6540004788 61/25 25 86/25
9750 2432801954 68/25 23/25 91/5
9729 2530077096 57/75 24/15 81/9
         
تاریخ
1579/03/31
تعداد بازدید:
445