معرفی و شرح وظایف اعضاء واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت مرکز بهداشت شهدای انقلاب:

دکتر الهام افاضاتی:مسئول واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

شرح وظایف:

 • تعیین اولویت ها در توزیع منابع گسترش شبکه
 • شناسایی محیط جغرافیایی و جمعیت تحت پوشش
 • شناسایی معضلات و مشکلات بهداشتی منطقه تحت پوشش
 • اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاری های درون بخشی و برون بخشی
 • مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش
 • پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت بر اساس دستورالعمل های موجود
 • شناسایی چرخه کار مرکز و فعالیت واحدهای مختلف موجود در مرکز
 • نظارت بر حسن اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی و شهری
 • شرح وظایف واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت:
 • گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات بهد اشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات
 • شناخت خصوصیات جغرافیایی ،جمعیتی و توانایی های منطقه وتعیین اولویت ها در خصوص واحدهای ارائه دهنده خدمت
 • بررسی و مطالعه و براورد محل های استقرار واحدهای بهداشتی و راه اندازی واحدهای جدید و احداث فضای فیزیکی جدید با توجه به اعتبارات موجود
 • پیش بینی منابع و تجهیزات مورد نیاز جهت راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی
 • مشارکت و هماهنگی با سایر گروه ها ی کارشناسی جهت استفاده بهینه از فضا،تجهیزات و نیروی انسانی
 • براورد و تامین و توزیع نیروی انسانی در تمام رده ها و تعیین محل خدمت
 • نظارت و پایش عرصه های ارائه خدمت و پایش و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات
 • جذب و آموزش بهورزان در راستای ارائه بهورزان کارامد
 • ارائه گزارشات ادواری از اطلاعات،آمار،شاخصهای خدمات بهداشتی
 • طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی و مطالعاتی به منظور ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی
 • به روز رسانی مستمر برنامه HNIS
 • تهیه و به روز نگه داشتن بانک اطلاعاتی واحدهای بهداشتی
 • تجزیه و تحلیل داده های زیج حیاتی و ارائه بازخورد
 • تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه
 • تهیه برنامه عملیاتی سالیانه

فریده صیادی پور:کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 • تهیه مستندات پزشک خانواده روستایی و رسم فلوچارتها
 • برنامه ریزی پزشک خانواده روستایی (تهیه لیست پزشکان خانواده و ماماها،محاسبه فرمولهای حقوقی،تنظیم جدول پایش پزشکان روستایی)
 • پیگیری تامین پزشک و مامای مراکز روستایی
 • جمع بندی آمار ماهیانه و فصلی مراکز روستایی(اطلاعات عمومی و پرسنلی هر مرکز و تعداد مراجعات هر واحد)
 • بررسی کسورات مربوط به سرانه مراکز روستایی،محاسبه کارانه ها
 • برگزاری جلسات فصلی با ناظر اداره بیمه سلامت و پیگیری مشکلات مربوطه
 • عضو کمیته مستند سازی
 • عضو کمیته پزشک خانواده

مریم فخاری زاده شیرازی:کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت:

 • جمع آوری و ثبت اطلاعات برنامه پایش 2
 • جمع آوری و ثبت اطلاعات برنامه نظام جامع اطلاعات شبکه سلامت کشور
 • هماهنگي تهيه و تامين تجهيزات حوزه ستاد /مراكز بهداشتي درماني شهري / روستايي
 • دبیر کمیته پایش و نظارت
 • دبیر کمیته فنی
 • دبیر کمیته عشایر و کارشناس بهداشت عشایر
 • عضو کمیته های تحول اداری،آمار،پایش اقتصاد و بهداشت
 • رسیدگی به امور فنی و ساختمانی واحدهای بهداشتی
 • تنظیم برنامه های بازدید تیم نظارت

ثريا لطفي :کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت:

 • همكاري در نقل وانتقال نيروي انساني
 • همكاري در برنامه طرح گسترش
 • برنامه ريزي آموزش نيروي انساني بدو خدمت
 • دبیر کمیته تشویق کارکنان

پزشک خانواده شهری:

اندیشه پورمفخمی:مسئول واحد پزشک خانواده شهری

 • دبیر کمیته پزشک خانواده
 • عضو کمیته مستند سازی

سعیده محب زاده:کارشناس پزشک خانواده شهری

 

شرح وظایف :

 • تهیه مستندات پزشک خانواده شهری و رسم فلوچارتها
 • آموزش پزشکان خانواده در خصوص آشنایی با برنامه پزشک خانواده و سامانه سلامت
 • تایید سرانه پزشکان بر اساس سامانه جهت ارائه به اداره بیمه
 • اطلاع رسانی آخرین مصوبات اداره پزشک خانواده و درج در سایت مرکز بهداشت
 • ناظر برنامه پزشک خانواده و تهیه گزارش
 • تدوین و هماهنگی برنامه های آموزش های بهداشتی و درمانی جهت پزشکان خانواده
 • کارشناسان پزشک خانواده شهری

لیلا پیران-ناهید زهرایی:

 • نظارت بر برنامه پزشک خانواده شهری
 • بازدید از مطب ها و مراکز طرف قرارداد پزشک خانواده شهری و تنظیم گزارش روزانه
 • پیگیری شکایات مردمی
 • اطلاع رسانی و آموزش پزشکان و درمانگاههای تحت پوشش
 • اطلاعات جمعیتی واحد پزشک خانواده مرکز بهداشت شهدای انقلاب(آبان 92)
 • آموزشگاه بهورزی

اعظم آذر افروز :

 • مسئول آموزشگاه بهورزی

مهین اورنگ :

 • مربی آموزشگاه بهورزی

شرح وظایف:

 • پذیرش بهورزان کارآمد
 • برنامه ریزی جهت آموزشهای نظری و عملی و کار آموزی دانش آموزان و تامین امکانات رفاهی آنان
 • همکاری با فصلنامه بهورز
 • برنامه ریزی جهت ارتقا و آموزشهای مداوم بهورزان
 • نظارت و پایش مستمر فعالیتهای بهورزان
 • انتخاب بهورز و مربی نمونه
 • تدوین برنامه آموزشی دوره های بهورز-ماما
 • برگزاری آزمون های پایان هر پایه
 • مشارکت در برگزاری دوره های کارورزی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی