شرح وظايف كارشناسان آموزش سلامت

 

نيازسنجي آموزشي به منظور تعیین مشکلات بهداشتی  و برنامه ریزی جهت رفع مشکلات درمناطق شهری و روستایی با همکاری سایر واحدهای ستادی
اجراي برنامه های آموزشي در گروه هاي مختلف ( دانش آموزان-دانشجویان- و پرسنل کارخانجات ... )
هماهنگي و همكاري با واحدهاي مختلف ستادي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي در مناطق شهری و روستایی
توانمندسازی بهورزان -  كاردانان مراكز بهداشتي درماني در خصوص برنامه ريزي آموزشي، مهارت هاي ارتباطي ، شيوه هاي مختلف آموزشي
برپايي نمايشگاه هاي مختلف در سطح شهر با همكاري ساير واحدها در مناسبت هاي مختلف از قبيل هفته سلامت و ...
برنامه ريزي عملياتي و تعيين اهداف آموزشي به منظور توسعه فعاليت های آموزشي به جامعه
تهيه رسانه هاي آموزشي از قبيل پمفلت، پوستر متناسب با نيازهای آموزشي گروه هدف  و ثبت رسانه ها در سامانه ارس و توزیع آن ها
تهيه مقالات آموزشي و ارسال آن جهت درج در روزنامه محلي در مناسبتهاي مختلف
همكاري و شركت در كميته هاي مختلف برگزار شده از طرف واحدهاي مختلف ستادي
نظارت و ارزشيابي بر كيفيت و كميت خدمات آموزش سلامت در مراكز جامع سلامت  شهری و روستایی و ارائه پس خوراند به مراکز
جمع آوري آمار  و تجزیه و تحلیل برنامه هاي آموزش سلامت ارسال شده  از مراكز جامع سلامت شهری و روستایی و خانه هاي بهداشت  و ارسال به معاونت بهداشتی استان
جلب حمايت همه جانبه از گروههاي حامي سلامت (بسيج ، طلاب و....) به منظور توسعه مفاهيم سلامت در جامعه
حضور در جلسات آموزشي واحدهاي مختلف ستادي و تكميل چك ليست ارزشيابي ساختاري به منظور ارزشیابی مدرسین در استفاده از شیوه های نوین آموزشی
هماهنگی امور مربوط به کارآموزی در عرصه دانشجویان دانشگاه های مختلف
نظارت بر  برنامه خودمراقبتی فردی-اجتماعی و سازمانی انجام شده در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی
نظارت بر تشكيل گروه خوديار حضوري و مجازي

شرح وظايف پزشك در برنامه آموزش سلامت :

نيازسنجي آموزشي منطقه و تعيين اولويت هاي آموزشي با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتي منطقه و تهيه جدول زمانبندي فعاليت آموزشي
آشنايي با شيوه هاي آموزش به روش نوين و مشاركتي
ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طريق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كيفيت خدمات بهداشتي
پايش و ارزشيابي بر فعاليت هاي آموزشي  كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه هاي بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كيفيت آموزش
آموزش چهره به چهره در هنگام معاينه بيماران و مشاوره براي حل مشكلات
تشكيل جلسات درون بخشي و بین بخشی به منظور تنظیم برنامه عملیاتی در راستای خودمراقبتی اجتماعی و سازمانی(مربوط به مدارس)
نظارت و كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز

 

شرح وظايف مراقبان سلامت و ناظرين در برنامه آموزش سلامت

 

نيازسنجي آموزشي  و برنامه ريزي بر اساس اولويت های بهداشتي منطقه  و ثبت در جدول زمان بندی  و ارزشیابی فعالیت های آموزشی
تدوین برنامه عملیانی در راستای برنامه خودمراقبتی سازمانی(مدارس) و اجتماعی
اجراي برنامه آموزشي با روشهاي نوين متناسب با مخاطب در منطقه تحت پوشش
نظارت و  ارزشيابي بر اجراي برنامه هاي آموزشي از نظر كمي و كيفي بر خانه هاي بهداشت
ارسال گزارش فعاليتهاي آموزشي انجام شده به صورت ماهيانه  توسط ماماي خانواده و بصورت فصلي توسط كاردان يا كارشناس منطقه به مركز
نظارت و كنترل آمار فعاليتهاي آموزشي و ارسال به موقع به مركز
نظارت بر آموزش بهورزان
نظارت بر توزيع  و نصب صحيح نشريات آموزشي از جمله پوستر و پمفلت درخانه هاي بهداشت ،پايگاه سلامت و ...
تقويت مشاركت مردمي در برنامه ريزي ، اجراي  و ارزشيابي مسائل سلامت
برگزاري جلسات  هماهنگي جهت بهورزان  و مراقبان مناطق تحت پوشش
آموزش سفیران سلامت
تشكيل گروه خوديار

شرح وظايف بهورزان در آموزش سلامت :

 

نیازسنجی منطقه و تعیین اولویت های بهداشتی و برنامه ریزی آموزشی در راستای اولویت ها و ثبت در جدول گانت
آشنایی با شیوه های نوین آموزشی و به كار بردن آن در آموزشها
تشکیل گروههای خوديار  
جلب حمايت همه جانبه  برای فعالیت های بهداشتی
تشکیل شوراهای بهداشتی با افراد کلیدی روستا و پیگیری موارد مصوب شده در  شورا
آموزش سفیران سلامت
 تدوين و تنظیم برنامه عملیاتی در راستای برنامه خودمراقبتی اجتماعی و سازماني

 

 

 

 

 

 

 

معرفي اعضاي گروه آموزش و ارتقا سلامت

 

شماره تماس

مسووليت

نام و نام خانوادگي

 

37389114

داخلي194

مسوول گروه آموزش و ارتقا سلامت

فاطمه تقوا

 

37389114

داخلي201

كارشناس آموزش سلامت

افسانه طهمورثي

 

37389114

داخلي201

كارشناس آموزش سلامت

مريم سعيد فيروز آبادي