معاونین مرکز بهداشت شهرستان شیراز- شهدای انقلاب

معاون بهداشتی  : دکتر جواد علیایی (شماره تماس داخلی 185)

معاون اجرایی :  دکتر سیلان فرخنده(شماره تماس داخلی 170)

مسول امور اداری : بهبود عسکری(شماره تماس داخلی 115)