دکنر حمیدرضا قاسم پور-رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز(شهدای انقلاب)