مراکز خدمات جامع سلامت شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شهدای انقلاب