خدمات قابل ارائه در مراکز جامع سلامت شهری

 

ردیف نام واحد نام مسئول آدرس واحد بهداشتی شماره تماس خدمات قابل ارائه
1 ولی عصر (عج) دکتر فتحی نژاد چهارراه باهنربسمت شاه قلی بیگی 38371601 نمایش خدمات
2 موسی بن جعفر (ع) دکتر فرزانه بلوارعدالت بعداززیرگذرفلکه فرودگاه قدیم کنارمسجد 38219976-38390297 نمایش خدمات
3 شهیدان ملکپور دکتر رستمی کوشک میدان   نمایش خدمات
4 شهید مفتاحی دکتر رضاییان زاده بلواررحمت 500دستگاه ارتش ایستگاه اول 37503132 نمایش خدمات
5 شهید علی پور دکتر محیایی خ دباغی پشت دارالرحمه قدیم 37387626 نمایش خدمات
6 فاطمه الزهرا (س) دکتر محمدی همت جنوبی 36321909 نمایش خدمات