واحد پيشگيري و مبارزه با بيماريها از واحدهاي تابعه معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه در قالب مركز مديريت بيماريها انجام وظيفه مي‌نمايد، و در سطح كوچكتر آن در استانها و شهرستانها عهده‌دار امور مربوط به بيماريها مي‌باشد.

    اهداف

  - كاهش موارد بيماريهاي عفوني در جامعه و كنترل آنها در سطح قابل قبول

- افزايش سطح آگاهي مردم در مورد بيماريهاي عفوني و راه هاي انتقال و پیشگيري

- افزايش ميزان ايمني نسبت به بيماريهاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن در    بين افراد جامعه