بهداشت محيط عبارتست از کنترل عواملى از محيط زندگى که به گونه اى بر روى سلامت جسمى، روانى و اجتماعى انسان تاثير مى گذارند.

ارتقاء سلامت و نقش مؤثر كنترل عوامل محيطي در آن از مباحثي بوده كه از گذشته دور سيستمهاي بهداشتي و درماني به دنبال آن بوده اند. در اين بين استانداردهاي محيط سالم و تبيين شرايط زيست محيطي مطلوب جهت ارتقاء سلامت از وظايف و رسالتهاي اصلي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي به شمار مي رود. لزوم بررسي و شناخت كامل مخاطرات محيطي و در نظر گرفتن يك تهديدات سنتي و مدرن هنگامي خود را مي نماياند كه بدانيم بيش از يك ميليارد نفر از مردم جهان دسترسي به آب آشاميدني سالم ندارند و حدود 350 ميليون نفر از امكانات بهسازي محيط زندگي برخوردار نمي باشند. مسائلي از اين قبيل باعث مي شود تا اهميت نقش بهداشت محيط در كنترل بيماريها و ارتقاء سلامت مشخص گردد.

جهت دستيابي به اهداف بهداشت محيط، شبكه بهداشت و درمان شيراز با 56 مركز فعال از نظر بهداشت محيط شامل 26مركز روستايي و 30 مركز شهري و همچنين 12پرسنل ستادي در مناطق تحت پوشش شبكه بهداشت، مشغول فعاليت مي باشد.

آشنايي با اورژانس بهداشت محيط شيراز: نظارت بر مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي و اماکن عمومي با  استفاده از  پرسنل موجود در حداقل  زمان ممکن،  از اهداف  مهم  و  اوليه  بهداشت  محيط مي باشدکه با راه اندازی مرکز فوريت های بهداشت محيط از دی ماه سال 81 اين امر با جديت بيشتری دنبال شد. در حال حاضر واحد بهداشت محيط شهرستان شيراز، همه روزه از ساعت 8 لغايت 20 با اختصاص دو شماره تلفن 23023030 و 2354731 پاسخگوی رسيدگي به شکايات شهروندان در کوتاه ترين زمان ممکن مي باشد.