امور اداری

 

امور اداری مرکز از زير مجموعه های ذيل تشکيل گرديده است :

·         کارگزيني : که تعداد کارکنان آن 3 نفر مي باشد.

·         بايگاني : که تعداد کارکنان آن 1 نفر مي باشد.

·         دبير خانه : که تعداد کارکنان آن 2 نفر مي باشد.

·         ماشين نويسي : که تعداد کارکنان آن 2 نفر مي باشد.

که دارای وظایف زیر می باشد :

الف ) امور اداری و کارگزینی

انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل تشكيلات و روشها، آموزش،  طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

تهيه مجموعه هدف، وظايف و پستهاي سازماني وزارتخانه و يا سازمان متبوع و پيشنهاد آن به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تاييد.

تهيه شرح وظايف پستهاي سازماني با همكاري واحدهاي ذيربط.

انجام فعاليتهاي لازم در جهت پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين وزارتخانه و يا سازمان متبوع با همكاري واحد كارگزيني.

تشريك مساعي با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مورد لزوم در ارتباط با نيازهاي وزارتخانه و يا سازمان متبوع.

ايجاد خط مشي با توجه به خط مشي كلي تعيين شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و هماهنگ نمودن فعاليت واحدهاي تابعه با برنامه ها و هدفهاي مورد نظر.

رسيدگي به فرمهاي پر شده استخدامي به منظور حصول اطمينان از صحت پاسخ آنها.

تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

رسيدگي به پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به استخدام، تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه.

انجام امور مربوط به تعاون، بيمه و رفاه كارمندان.

برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف كارگزيني.

اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر.

استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر.

تهيه ضوابط و دستورالعملهاي لازم.

شركت در كميسيونها و جلسات مختلف.

پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات.

مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي قوانين و مقررات مورد عمل.

اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.

تهيه گزارشات لازم.

همکاران

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

عنوان شغلي

بهبود عسکری کارشناس رییس امور اداری
     
     
 

 

ب)  بايگاني:

حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق، اسناد و مدارك و پرونده هاي محرمانه مطابق مقررات و اصول بايگاي و تهيه فهرست مربوط بر اساس روش تعيين شده.

پيوست كردن پرونده ها يا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.

تحويل پرونده هاي مختومه به بايگاني راكد با اجازه مقام مافوق.

همکار

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

عنوان شغلي

منیژه صفر زاده

دیپلم

بایگان

 

 

ج) دبیرخانه و ماشين نويسي:

ثبت کلیه نامه های وارده به دفتر اندیکاتور ونظارت بر اجرای صحیح خروج نامه های یاد شده از دبیرخانه

تفکیک و توزیع نامه ها و ارجاع به واحدهای مربوط

ثبت احکام حقوقی در دفاتر مربوطه

تایپ نامه ها و يادداشتهاي اداري و مقابله با نسخه اصلي و تصحيح آنها در صورت لزوم

تایپ بخشنامه ها ، گزارشها و مقالات و ....

تایپ احكام استخدامي كاركنان.

. تایپ مطالب اداري و فني و دقيق