تعريف واحد:

     واحد آمار يكي از واحدهای ستادی مركز بهداشت شهرستان مي باشد كه  جمع آوری،نظارت و كنترل -جمع بندی آمار   مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي تحت پوشش  _استخراج شاخص هاي بهداشتي مربوطه و ارسال پس خوراندهاي لازم را عهده دار مي باشد.

  اهداف كلي:

1- كنترل اطلاعات ثبت شده فعاليت های روزمره مراكز   تحت پوشش؛

2- جمع آوری اطلاعات و   آمار   از   عملكردهای مختلف مراكز؛

3- جمع بندی آمار   و   ارقام و   ارسال آن به مراكز   بالاتر؛

4- ارسال پس خوراندهای لازم به مراكز   تحت پوشش؛

5- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛

6- همكاری با   ديگر   واحدهای ستادی در   جهت پيشبرد   برنامه های آماری؛

7- آموزش نيروهای جديد   و   دانشجويان رشته های مختلف طبق برنامه تنظيمي.

اهداف اختصاصي:

        1 – افزايش ضريب اطمينان به آمارهاي واصله از مراكز تحت پوشش

              2- افزايش آگاهي  كاركنان مراكز در زمينه آمار هاي بهداشتي ( رابطين آمار مراكز )

             3- استخراج به موقع آمار و شاخص هاي بهداشتي

             

  فعاليت های اجرايي:

 

   1- آمارهاي بهداشتي و عملكردي :به منظور   جمع آوري به موقع  آمار   در  مراكزو خانه هاي بهداشت تحت پوشش -اين واحد   با   نظرمسئولين مراكز بهداشتي و درماني   اقدام  به معرفي مسئول آمار نموده است .كه طبق برنامه تنظيمي مركز بهداشت شهرستان آمارهاي ماهيانه  را در موعد مقرر تحويل واحدهاي ستادي مي نمايند.

   2-آمار پرسنلي:

طبق برنامه موجودآخرين تغييرات در زمينه اطلاعات پرسنلي مجموعه تحت پوشش مركز بهداشت انقلاب بصورت فصلي در قالب جداول مختلف آماري تحويل معاونت محترم پشتيباني دانشگاه ميگردد.

    3-برنامه كشوري ثبت مرگ ومير در سطح كل شهرستان:

  اين برنامه در اغلب شهرستانها در واحد ستاد گسترش شبكه انجام مي پذيرد. ولي در سطح شهرستان شيراز به منظور جمع آوري يكجا آمار مرگ و مير و ثبت آن در برنامه كشوري- بصورت متمركز در قالب فعاليتهاي واحد آمارمركز بهداشت انقلاب انجام  مي گيرد.

     اين واحد اقدام به جمع آوري آمارهاي مربوطه از 4 اداره ثبت احوال - بيش از 30 بيمارستان موجود  - پزشكي قانوني و تمامي مراكز روستايي در سطح شهرستان شيراز مي نمايد. وپس از طي مراحل مختلف ( تطبيق آمارها – حذف موارد مربوط به شهرستانها و  تكراري – ترجمه و كد گذاري علل فوت ) اقدام به ثبت اطلاعات در برنامه  كشوري ثبت مرگ مي نمايد.

 

  4 –استخراج شاخص هاي بهداشتي:

 با توجه به نياز به آمار و ارقام در برنامه ريزي اين واحد اقدام به استخراج شاخص هاي بهداشتي از فرم هاي واصله به واحد آمار بصورت فصلي – شش ماهه و ساليانه ( در قالب بولتن هاي آماري ) مي نمايد.

5-  همكاری در زمينه آموزش پرسنل بدو خدمت:

   در جهت همكاری با برنامه آموزش پرسنل بدو خدمت اين واحد مطابق برنامه تنظيمي در هر دوره به مدت 2 ساعت اقـــدام به آموزش پرسنل جديدالورود مي نمايد .

    6  -آموزش دانشجويان رشته هاي مختلف :

طبق برنامه تنظيمي از سوي واحد آموزش سلامت اين واحد اقدام به آموزش  گروههاي مختلف دانشجوي در قالب برنامه كار آموزي  مي نمايد.

   7-ارائه آمار و ارقام جهت برنامه هاي پژوهشي:

با توجه به هماهنگي بعمل آمده با مديريت مركز – كليه اطلاعاتي كه جهت طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي مورد نياز واحدهاي ستادي و دانشجويان و .. مي باشد پس ازطي مراحلي در اختيار آنان گذارده ميشود.

   8-اجراي طرح هاي پژوهشي و تحقيقاتي كشوري و استاني:

 همكاري و اجراي برنامه هاي كشوري و استاني در زمينه پژوهش و تحقيقات مطابق با بخشنامه هاي فرستاده شده به واحد به عنوان مثال :

  • اجراي طرح تحقيقاتي بررسي اقتصادي و اجتماعي خانوار فوت شدگان زير 50 سال در سطح شهرستان شيراز
  • اجراي طرح كشوري" بررسي سوانح و حوادث عمدي و غير عمدي در سطح بيمارستانهاي كشور "( بيمارستانهاي شيراز)

9 - طراحي فرم هاي آماري :

به منظور نيل به اهداف اختصاصي در زمينه استخراج به موقع آمار اين واحد اقدام به برنامه نويسي فرم هاي مختلف آماري در رايانه نموده است .و اغلب فرم هاي آماري مربوط به واحد آمار و بانك اطلاعاتي كاركنان (آمار پرسنلي) در رايانه برنامه ريزي شده است .

10-جمع آوري و جمع بندي شاخص هاي بهداشتي ارائه شده از معاونت بهداشتي دانشگاه در دو شكل 50 شاخص ( در سطح خانه هاي بهداشت و مراكز روستايي ) و 185 شاخص ( در سطح واحدهاي ستادي ) .

11- همكاري با ادارات ثبت احوال شهرستان ( شيراز – كوار – سروستان – كربال )در زمينه گرد آوري اطلاعات مواليد بصورت  هر 15 روز يكبار

12-همكاري با واحد هاي ستادي  پيرامون مسائل مختلف آمار و برنامه ريزي رايانه اي فرم هاي آماري آنان

13 - همكاري با كميته بررسي مرگ مادران باردار:

 دراين زمينه كليه موارد فوتي گزارش شده از بيمارستانها و دارالرحمه و پزشكي قانوني كه مشكوك به مرگ مادران باردار مي باشد طي نامه ای به كميته مرگ مادران جهت بررسي اعلام مي گردد.

 14-همكاری در زمينه برطرف كردن نيازهای آمارو اطلاعاتي ارگانهای مختلف:

   با توجه به نياز برخي ادرات وارگانها در سطح شهرستان و استان به اطلاعات موجود در اين واحد با ارجاع مكاتبات اداری آنها توسط مديريت محترم به اين واحد ، اين واحد در اسرع وقت اطلاعات موجود را به ادرات مذكور بصورت كتبي ارائه مي نمايد.